Nhân dp k nim 110 năm Ngày sinh Kiến trúc sư Hunh Tn Phát (15/2/1913 - 15/2/2023); S Văn hóa, Th thao và Du lch - Bo tàng Bến tre trưng bày chuyên đề "Hunh Tn Phát - Cuc đời và s nghip" ti Hi trường y ban Nhân dân tnh.

Vi 146 hình nh, bng trích, li gii thiu, 32 hin vt, 05 ch đề phc v cho trưng bày, gm có:

-Quê hương và Gia đình.

-Người cng sn kiên trung, mu mc.

-Tm gương tiêu biu cho khi đại đoàn kết dân tc, đoàn kết quc tế.

-Kiến trúc sư tài năng, sáng to.

-Tưởng nh và tri ân.

       Thông qua trưng bày chuyên đề giúp người xem hiu được cuc đời và s nghip cách mng ca ông, đồng thi th hin lòng tri ân sâu sc ca Nhân dân Vit Nam nói chung và Bến Tre nói riêng đối vi mt v lãnh đạo đã hy sinh và cng hiến c cuc đời cho T quc và Nhân dân.