DVD Cải lương Kiều Nguyệt Nga

                                                                    Minh Vương - Lục Vân Tiên

                                                                    Phượng Liên - Kiều Nguyệt Nga

                                                                    Ngọc Giàu - Lục Vân Tiên

                                                                    Bạch Tuyết - Kiều Nguyệt Nga

                                                                    Thanh Hồng - Kiều Công

                                                                    ân Hà - Kim Liên

                                                                    Hồng Tơ - Bùi Kiệm

                                                                    Tuấn Phương -  Bùi Ông

                                                                    Hữu Tài -  Lục Ông

                                                                    Ánh Hoa -  Bà Lão

                                                                    Thanh Phúc -  Hớn Minh